Styrelsemöte i Hult östra älgskötselområde Eksjö 10/01 2016

 1. Magnus hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Till mötessekreterare valdes Martin Jarl
 3. Jaktlagen redogjorde för jaktresultat och observationer på älg, kronhjort och vildsvin samt någon obs av dovhjort som ägt rum efter förra styrelsemötet. Det var en mix av god och dålig älgtillgång. Där D-Hult, S-parken, Norrsunda och Bogård-Havik har haft relativt gott om älg, medan övriga har haft mer sparsamt med älgkontakt. Flera lag hade haft observationer på kronhjort, gris och något lag hade även observerat dovhjort.
 4. Niclas redogjorde för hur vi låg till i förhållande till ÄFO, och vi låg i fas med övriga områden.
 5. Magnus pratade om det brev som Länsstyrelsen hade skickat ut till ÄSO, där man pekade på att vi hade en låg avskjutning. Och att vi hade skjutet för mycket tjur i förhållande till hondjur, samt en för låg andel skjutna kalvar. Brevet finns att läsa på vår hemsida.
 6. Magnus redogjorde för vad som hade framkommit på mötet med älgförvaltningsgruppen/Eksjö kommun. Det var många mötesdeltagare som vittnade om en vikande älgtillgång och en viss besvikelse kunde skönjas. Trots detta ligger snittet på 8,1 älg/1000 ha. Det diskuterades om det fanns anledning att flytta fram älgjakten någon vecka pga. brunsten. Detta eftersom man sett att älgar hade klumpat ihop sig i grupper, kanske kor som brunstar och drar till sig tjurar.
 7. Magnus redogjorde för kronhjortsläget, och det var i nuläget inga skjutna men det hade varit en hel del observationer. Så kontentan var att vi hade startat kronskötselområdet i rätt tid.
 8. Förändring av jaktmark. Kongsryd kommer att utöka med en del av Narebo, och detta löser Kongsryd och Magnus med fastighetsbeteckning och registrering med Länsstyrelsen.
 9. Magnus meddelade att vi ska genomföra spillningsinventering som vanligt efter snösmältningen. Vi ska ha en genomgång av hur inventeringen ska genomföras på rätt sätt. Tid och datum för denna träff/genomgång kommer på hemsidan och via mail.
 10. Magnus lyfte detta med ev. skyddsjakt och det beslutades att varje jaktlag måste själva bestämma om det är nödvändigt med jakt på kalvar för att förhindra skogsskador. Det var nödvändigt eftersom det skulle kunna leda till att älgarna hinner beta för mycket innan åtgärden kunde sättas in. Norrsunda och ev. Bogård-Havik ville i nuläget ha en förlängning av kalvjakten (skyddsjakt). Detta eftersom det rörde sig flera kor med dubbelkalvar samt enkelkalvskor på ett litet område med stor risk för betesskador.      
 11. Det diskuterades om det skulle bli nödvändigt med en omräkning av nästa års avskjutning med tanke på de vikande avskjutningssiffrorna. Men vi beslöt att avvakta samtliga rapporter och inventeringar innan detta skulle behöva göras.
 12. Nästa möte kommer att utlysas via hemsida och mail, mötet blir troligtvis i början av augusti.
 13.  Magnus tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fika.

 

Hult 2016-01-10

Mötessekreterare: Martin Jarl

 

___________________________________

 

 

Justeringsman: Magnus Bogren

 

___________________________________